ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

ENVIRONMENTAL (ŚRODOWISKO) SOCIAL (SPOŁECZEŃSTWO) GOVERNANCE (ŁAD KORPORACYJNY)

UJAWNIENIA ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Zarząd Augere Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Augere” lub „Zarządzający”),
działając w imieniu Augere, jako:
1) spółki kapitałowej prowadzącej działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI oraz
będącej komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej Augere Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Venture Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
komandytowo-akcyjna (dalej: „ASI”);
2) spółki wykonującej działalność́ na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI
prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego pod numerem PLZASI00016;
3) uczestnika rynku finansowego w rozumieniu niżej wskazanych uregulowań (łącznie
określanych jako „Regulacje ESG”):
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019
r. Nr 317, str. 1 ze zm. - „Rozporządzenie SFDR”);
b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających
szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do
zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść́, metody i sposób
prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i
niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających
treść́ i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów
środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych
inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach
internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str.
1 ze zm. - „Rozporządzenie RTS”);
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone
inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr
198, str. 13 ze zm. - „Taksonomia”);
d) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu
warunków, na jakich dana działalność́ gospodarcza kwalifikuje się̨ jako wnosząca
istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a
także określeniu, czy ta działalność́ gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód
względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r.
Nr 442, str. 1 ze zm. - „Rozporządzenie Klimatyczne”);

w wykonaniu Regulacji ESG udziela następujących informacji:
1) na obecnym etapie funkcjonowania ASI nie stosuje się strategii dotyczących
wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych tj. w bieżącej działalności ryzyk tych nie
uwzględnia się. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla
zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub
związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub
potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Rozważane jest przyjęcie
strategii w przypadku pozyskania odpowiednich zgód korporacyjnych na poziomie
wszystkich organów oraz zwiększenia kadr posiadających odpowiednie kompetencje;

2) przy zarządzaniu nie są uwzględniane główne niekorzystne skutki decyzji
inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na charakter
prowadzonej działalności oraz ze względu na brak odpowiednich struktur kadrowych.
Nie wyklucza się brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków
decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu ASI;
3) ze względu na brak przyjętej polityki wynagrodzeń, nie zapewnia się spójności swoich
polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego
rozwoju;
4) inwestycje nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej
środowiskowo działalności gospodarczej oraz nie promują aspektów środowiskowych
i społecznych;
5) nie są oferowane produkty finansowe promujące aspekt środowiskowy lub społeczny
lub mające na celu zrównoważone inwestycje.
Informacje wymagane Regulacjami ESG na bieżąco będą aktualizowane i w przypadku, jeżeli
w/w informacje uległyby zmianie lub musiałby być opublikowane dodatkowe informacje,
oprócz zmiany/uzupełnienia zostaną złożone wyjaśnienia dotyczące takiej
zmiany/uzupełnienia.