INFORMACJA DOTYCZĄCZA ZMIAN DO USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

INFORMACJA DOTYCZĄCZA ZMIAN DO USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023r poz. 681 z późń. zm. – dalej: „UFI„) wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 г. poz. 1723 dalej: „ustawa zmieniająca„) dotyczących m.in działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”) informuje się, że m.in.:

 1. wprowadzone zostały zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych tj. podmiotów, które mogą wnieść wkład do ASI. I tak uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga złożenia przez osobę fizyczna wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwa ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia przez osobę fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (z zastrzeżeniem pkt (iv)) odnośnie wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro). Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
 2. przyjęto – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że w przypadku woli zbywania praw uczestnictw w ASI (jak udziałów w sp. z o.o., akcji w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej, praw i obowiązków w spółce komandytowej) czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji nabywca nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 UFI. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. Przy czym należy mieć na uwadze, że niezależne obostrzenia dotyczące zbywania praw uczestnictwa mogą być zawarte np. w umowie spółki lub statucie ASI.
 3. uznano – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że środki na wkład wnoszony do ASI przez osobę fizyczną nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
 4. przepisów dotyczących punktów (i) – (iii) nie stosuje się, w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni opisani w art. 2 pkt 13a lit. a-m UFI.
 5. do art. 8a UFI dodany został ust. 4 wskazujący, że ASI nie może zawierać również umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczek lub zawierającym inna umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 UFI. Umowy wskazane w niniejszym punkcie a zawarte przed 29 września 2023 nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym.

Ustawa zmieniająca wprowadziła przepisy przejściowe, a w tym odnoszące się do podmiotów będących inwestorami ASI przed dniem wejścia w życie zmian tj. 29 września 2023 roku, które stanowią, że:

 1. osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 29 września 2023r.) prawa uczestnictwa ASI i które nie spełniały warunku określonego w art. 70k ust. 3 UFI (wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro) pozostają inwestorami ASI.
 2. osoby fizyczne wskazane w pkt (vi) nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa w ASI, w szczególności uczestniczyć w:
  – podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  – obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
  – zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

  jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 UFI tj. równowartości w złotych kwoty 60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 UFI.